Arabuluculuk Hakkında Sorular (SSS)

– ARABULUCULUK HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR – 


İhtiyari Arabuluculuk yapıyor musunuz ?

 • Ankara’da bulunan Arabuluculuk ofisimiz iş veren şirketler ile işçi arasında ya da ticari ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıklar ile tüketici arabuluculuk alanlarında tarafların anlaşmaya varması halinde, taraflar mahkemeye gitmeden ihtiyari arabuluculuk yapmaktayız.

İhtiyari Arabuluculuk Ücreti Ne Kadardır ?

 • İhtiyari arabuluculuk ücreti tarafların eşit halde karşıladığı ya da tarafların anlaşması halinde sadece bir tarafın da karşıladığı ücretler olarak Arabuluculuk Ücret Tarifesine göre belirlenir. Arabuluculuk Ücret Tarifesi için TIKLAYINIZ

Arabuluculuk Ofisinizde toplantı odası kiralanmakta mıdır ? 

 • Ankara Legal Arabuluculuk Bürosu olarak arabuluculuk toplantı odası kiralama hizmeti ile ilgili olarak ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Arabuluculuk toplantı odası kiralanma Ücreti için Ne kadardır ? 

 • Ücret bilgisi için ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Gemi çalışanları zorunlu arabuluculuktan yararlanır mı?

 • 100 gross tonilato veya daha yüksek hacimli gemilerde çalışanlar zorunlu arabuluculuktan istifade edebilir.

Yabancı kişi çalışan gemiler zorunlu arabuluculuktan yararlanır mı?

 • Eğer ki tabi oldukları ülke ile Türkiye arasında mütekabiliyet var ise bu kişiler de zorunlu arabuluculuktan yararlanır.

Havada çalışanlar zorunlu arabuluculuktan yararlanır mı?

 • Hava taşıma işinde çalışan pilot, yardımcı pilot, hos ve hostes gibi personeller zorunlu arabuluculuğa tabi değildir. Bu kişilerin çalışma usulleri borçlar kanununa tabidir. Eğer ki çalışanlar havayolu şirketi ile toplu iş sözleşmesi yapmış ise bu durumda iş kanunu hükümlerinden istifade ederler.

Havacılık sektöründe karada çalışan kişiler zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Tabidir

Tarım işinde çalışanlar zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • 50 ve üzerinde işçinin çalıştığı işe ilişkin ise tabidir. Aksi halde borçlar kanunu uygulanır. Söz konusu uyuşmazlık ücret kesmeye ilişkin ise bu rakamların herhangi bir önemi yoktur ve mutlaka zorunlu arabuluculuktan istifade ederler.

Park ve bahçe işinde çalışanlar zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Her ne kadar tarım işi olsa da park ve bahçe çalışanları zorunlu arabuluculuktan istifade eder.

Peki ev hizmetlerinde çalışanlar hangi kanuna tabidir ve zorunlu arabuluculuktan istifade edebilirler mi?

 • Bu konu hukukumuzda halen tartışmalıdır. Şu anki uygulamaya göre ev hizmetlerinde çalışan kişilere borçlar kanunu uygulanır. Fakat iş görme evin sadece temizlik ve bakımından ibaret değil ise; örneğin işe eğitim, tıbbi hizmet gibi ek işler de var ise bu iş görme 4857 sayılı iş kanununa tabidir ve bu kişiler arabuluculuk müessesesinden istifade ederler.

Şoförler zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Eğer şoförlük görevi sadece okul, kuaför, alışveriş gibi hizmetleri kapsıyor ise söz konusu iş borçlar kanununa tabidir ve zorunlu arabuluculuğa tabi değildir. Ama çalışan şoför iş sahibini işe götürüp getiriyor ya da iş sahibinin evinde kalıyor ise bu uyuşmazlık 4857 sayılı iş kanununa tabidir ve bu kişiler zorunlu arabuluculuğa tabidir.

Çıraklar ve stajyerler zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Kural olarak çıraklar MEB tarafından yayınlanan il listelerinde olması halinde 3308 sayılı kanuna tabidir. Eğer ki sayılan illerde iş görmüyorlar ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na tabidir. Çırağa gördürülen iş yönetmelikle belirlenen sürelerin üzerinde ise ve tam zamanlı çalıştırma yapılmış ise, bu durumda taraflar arasında akdedilen sözleşme bir hizmet akdine döner ve uyuşmazlık zorunlu arabuluculuğa tabidir. Yine tam randımanlı çalışan çırak veya stajyerin iş kazası geçirmesi halinde uyuşmazlık 4857 sayılı iş kanununa tabidir.

Sporcular zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Hayır değildir. Sporcular 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na tabidir.

Teknik direktör, masör ve yan işlerde çalışanlar zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Evet bu kişiler 4857 sayılı iş kanununa tabidir ve zorunlu arabuluculuktan istifade ederler.

Rehabilitasyon amaçlı çalışanlar zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Hayır

Açık cezaevinde çalışanlar zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Değildir. Fakat iş kazasına karşı sigortaları vardır. Eğer ki Adalet Bakanlığı’nın kaza hususunda ihmali varsa, haksız fiilden sorumlu 3.kişi olarak davaya dahil edilir.

Esnaf işyerinde çalışan işçi zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Çalışan sayısının(esnafın kendisi dahil) 3’ün üzerinde olması halinde uyuşmazlık zorunlu arabuluculuğa tabidir. Aksi halde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Süreksiz çalışan işçiler zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Burada önemli olan husus süreksiz işin niteliğidir. Eğer yapılan iş gerçekten süreksiz bir iş ise ve işin süresi 30 günden çok ise zorunlu arabuluculuğa tabidir. Aksi halde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

TOBB çalışanları zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • 5590 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra iş başı yapanlar zorunlu arabuluculuğa tabidir.

Anonim şirket genel müdürleri zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Bu durumda genel müdürün yönetim kurulu üyesi olup olmadığına ve aynı zamanda murahhas üye olup olmadığına bakılır. Eğer ki genel müdür murahhas üye ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Ama salt genel müdür veya genel müdür olmakla birlikte yönetim kurulu üyesi ise ve murahhas üye değil ise bu durumda bu kişinin işçilik alacaklarına ilişkin uygulanacak kanun 4857 sayılı iş kanunudur ve zorunlu arabuluculuğa tabidir.

Limited şirket müdürleri zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Kural olarak limited şirket müdürlerinin özlük hakları Türk Ticaret Kanunu’na tabidir. Bu kişiler davalarını ticaret mahkemesinde açmalıdırlar. Fakat eğer limited şirket müdürü hem şirket ortağı hem de şirket çalışanı ise bu durumda ortaklık payının karşı tarafın karar almasını engelleyip engellemeyeceğine bakılır. Bu kişinin ortaklık payı alınacak kararı engelleyici nitelikte ise bu kişi işçi değil işveren vekilidir ve haliyle iş kanununa tabi değildir. Aksi halde işçi sıfatına haizdir ve işçilik alacaklarına ilişkin talebi zorunlu arabuluculuğa tabidir.

Kooperatif işçi ve yöneticileri zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Hem yönetim kurulu üyeleri hem de işçileri 4857 sayılı iş kanununa ve zorunlu arabuluculuğa tabidir

Yabancı kişiler zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Eğer Türkiye’de çalışan yabancı kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni almış ise işçilik alacaklarına ilişkin talepleri zorunlu arabuluculuğa tabidir. İzinsiz çalışıyorlar ise zorunlu arabuluculuğa tabi değillerdir. Alacak talepleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre değerlendirilir ve zorunlu arabuluculuğa tabi değildir.

Bu konuda Türk soylular için ayrı bir düzenleme yapılmıştır. Türk soylu kişiler her durumda 4857 sayılı kanuna ve zorunlu arabuluculuğa tabidir.

Türk soylu olarak değerlendirilenler :

 • Bu konuda yüksek mahkemeler tarafından ya da kanun koyucu tarafından net bir uygulama bulunmamaktadır. Yargıtay’ın bir dairesi tarafından Türk soylu genel anlamda türki devlet vatandaşları olarak kabul edilirken diğer daire tarafından daha evvelden Türk vatandaşı olmakla birlikte ırkına bakılmaksızın kendi rızası ile Türk vatandaşlığından çıkmış kişiler olarak tanımlanmaktadır.

İflas etmiş şirket tarafından ya da iflas etmiş şirkete karşı zorunlu arabuluculuğa başvurulabilir mi?

 • Bu konuda bir ayırım yapılması gerekmektedir. Eğer şirket hakkında verilen iflas kararı kesinleşmiş ise zorunlu arabuluculuğa başvuru mümkün değildir. Lakin iflas kararı kesinleşmemiş ise zorunlu arabuluculuğa tabidir.

Şirkete kayyum atanmış olması halinde başvuru zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Herhangi bir sakıncası yoktur, zorunlu arabuluculuğa tabidir.

İşçinin rekabet yasağını ihlal etmesi halinde yapılacak başvuru zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Eğer halihazırda devam eden bir iş akdi sırasında haksız rekabet eylemi vuku bulmuş ise söz konusu uyuşmazlık zorunlu arabuluculuğa tabidir. Fakat sona ermiş bir iş akdinden sonra meydana gelmiş ise zorunlu arabuluculuğa tabi değildir.

Kamuda 4B’li çalışan personel zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Değildir. Zira bu kişilerin uyuşmazlıkları idari yargıda çözümleneceğinden zorunlu arabuluculuk söz konusu değildir.

4C’li çalışanlar zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Evet bu kişiler işçilik alacakları yönünden zorunlu arabuluculuğa tabidir.

399 sayılı KHK’ya tabi çalışanlar zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Söz konusu KHK’ya bağlı çalışan işçiler zorunlu arabuluculuğa tabi iken diğer personel (işçi statüsünde olmayan) zorunlu arabuluculuğa değil idari yargıya tabidir.

Usta öğreticiler zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Halk Eğitim Merkez’lerinde çalışan usta öğreticiler 4857 sayılı kanuna ve zorunlu arabuluculuğa tabi değildir. Belediyelerde çalışan usta öğreticiler ise işe alımları kaymakamlık ya da başka bir idari amirin oluru ile yapılmış ise idari yargıya, doğrudan alım  gerçekleşmiş ise adli yargıya tabidir fakat her iki durumda da  zorunlu arabuluculuğa tabi değildir.

Özel üniversitelerde çalışan akademisyen/okutmanlar zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Evet bu kişilerin özlük hakları iş kanununa tabidir ve zorunlu arabuluculuktan istifade ederler.

Çiftçi malları koruma bekçileri zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Bu kişiler idari olurla çalışsalar da 4857 sayılı kanuna ve zorunlu arabuluculuğa tabidirler.

Köy korucuları zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Değildir. Bu kişilerin uyuşmazlıkları idari yargıda görülür.

Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Evet bu kişiler zorunlu arabuluculuğa tabidir.

Kısmi süreli çalışanlar zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Evet bu kişiler zorunlu arabuluculuğa tabidir.

Çağrı üzerine çalışan işçiler zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Evet tabidir.

Mevsimlik işçiler zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Evet tabidir.

Takım sözleşmesiyle çalışanlar zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Evet tabidir.

Özel istihdam bürolarında çalışan işçiler zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Evet tabidir.

İşyerinden istifa eden işçi zorunlu arabuluculuğa tabi midir?

 • Evet. İş ilişkisinden kaynaklı ve 4857 sayılı kanuna tabi olan her işçinin işçilik alacakları konusundaki başvuruları zorunlu arabuluculuğa tabidir.