İCRA HUKUKU

ankara icra avukatı

İcra ve İflas hukuku kendine has bir hukuk dalıdır. Hem kamu hukukunun, hemde özel hukuk’un niteliklerini taşırır. İcra iflas hukukunun diğer bir adıda cebri icra hukuku, takip hukuku diyebiliriz.

CEBRİ İCRA NEDİR

Cebri İcra ; borçların, devlet kanalıyla veya yardımyla yerine getirilmesidir. Diğer bir söylemle, borçlunun mallarına ve şahsına karşı, kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için kanunun öngördüğü usul ve şekle uyarak zor kullanılmasıdır. Borcunu kendi rızasıyla yerine getirmeyen borçlu, alacaklının talebi üzerine, devlet yardımıyla borcunu yerine getirmeye, ödemeye zorlanır.İcra müdürlükleri kanalı ile borçlunun mallarına el koyar, bu mallar satarak ve satış bedelinden alacaklıya alacağını öder.

CEBRİ İCRANIN ŞARTLARI

Borçlunun borcunu vadesinde ödememesi veya ilamda yazılı yükümlülüğünü kendiliğinden yerine getirmemesi
Alacaklının usulüne uygun olarak icra dairesinden Takip Talebinde bulunması gerekmektedir.
Cebri icraya mümkün kılan belgeler ise; ilamlı icra da mahkeme ilamı ile ilam niteliğindeki belgelerdir. İlamsız icra da ise kanun hükmüne uygun olarak kesinleşen ve icrası mümkün hale gelen ödeme emridir.
İlamsız İcrada ödeme emrinin kesinleşmesi; ödeme emrine borçlunun süresinde itiraz etmemesi veya itirazın alacaklının müracaatı üzerine icra mahkemesi tarafından kaldırılması veya iptali ile gerçekleşir
Cebri icra iki çeşittir, birincisi Ferdi icra diğeri ise toplu icra olarak söyleyebiliriz.
Borçlunun, borçlarını zorla yerine getirmesini ve ödemesini sağlamakla görevli icra müdürlükleri icra dairesidir. İcra dairesi aynı zamanda bir iflas organıdır. Çünkü iflas yolu ile takip de alacaklının icra dairesine yapacağı bir iflas takip talebi ile başlar.

Bir icra işleminin yapılabilmesi için, bu işlemle ilgili giderlerin alacaklı tarafından peşin ödenmesi gerekir.