İDARE HUKUKU

İdare hukuku, en geniş anlamıyla idarenin hukukudur. O halde, idare hukukunun konusunu belirlerken, önce idare kavramından ne anlaşılması gerektiğini açıklığa kavuşturmak zorundayız.

İdare ise, organik anlamda devlet yapılanması içerisinde belli görevleri yerine getirmek için oluşturulan örgüt ve bu örgütte istihdam edilenler olarak tanımlanır. Fonksiyonel anlamda ise idare ile kastedilen kamu hizmetlerini hayata yansıtmak için sahip olunması gereken nitelikler ve bu örgütün çalışma sistematiğidir.

İdarenin var oluş amacı kamu yararının gerçekleştirilmesidir. İdare hukuku da, kamu yararını oluşturmaya, bozulan yarar dengesini yeniden kurmaya yardımcı olarak idarenin faaliyet ve örgütlenmesini kurallara tabi kılar ve böylece bireyin hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınmasını sağlar.

İdare hukuku, 19. yüzyılda ortaya çıkması bakımından kaynağını Roma’dan alan birçok hukuk dalına nazaran daha genç bir hukuk dalıdır. Gelişimini, değişen devlet modeli anlayışına bağlı olarak hızla sürdürmekte olan idare hukukunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenir.

İdari Yargı

İdare hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde dolaysıyla idare hukukunun ilkelerinin belirlenmesi ve kaynaklarının yorumlanmasında yetkili yargı kolu Türkiye’de İdari Yargıdır. İdari Yargı kolu şu mahkemelerden oluşmaktadır.

Danıştay
Bölge İdare Mahkemeleri
İdare Mahkemeleri


15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ SONRASINDA İDARİ DAVALAR

Aleyhine idari işlem tesis edilen vatandaşlarımızın bir kısmı açığa alınmış veya geçici görevden uzaklaştırılmış, bir kısmı meslekten çıkartılmış bir kısmının da sözleşmeleri yenilenmemiştir.

Bu gibi durumlarda gerek OHAL KOMİSYONU, gerek ise yargı organları suçsuz olan kişilerin mağduriyetini gidermek amacıyla var gücüyle mesai yapmaktadır . Hukuk Ofisimizce takip edilen ve bu süreçte vatandaşlarımızın karşılaştığı bir kısım dava çeşitleri aşağıdakiler gibidir ;

1 – AÇIĞA ALINMA KARARLARINA karşı İdari İşlemin İptali

2 – MESLEKTEN ÇIKARMA KARARLARINA karşı İdari İşlemin İptali

  • Ohal Komisyon Kararına karşı İdare Mahkemesi Davası

3 – SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMEMESİNE karşı İdari İşlemin İptali

4 – Ohal kararından sonra göreve dönen kişilerin özlük haklarında , maaş ve faiz alacakları farkından kaynaklanan davalar ile araştırma merkezlerine atamalar için iptal davaları açılmaktadır.

5 – Ayrıca bunların yanı sıra göreve iade sonrası hak ve alacaklara uygulanan vergi matrahı kesintisine ilişkin de Vergi Mahkemesi’nde davalar açılmaktadır.

NOT : Ohal Komisyonu ‘ nun verdiği RET kararlarına karşı , kararın ilgilisine tebliğden itibaren 60 gün içerisinde dava açılması gerekmektedir ve bu konuda idare mahkemesine başvururken yazılacak dava dilekçesinin İYUK ( İdari Yargılama Usul Kanunu’ na ) uygun olması gerekmektedir.

Dava açtıktan sonra ilgililerin hak kaybına uğramaması için mutlaka bir avukattan yardım alınması önemle tavsiye olunur.

  • Yukarıda belirttiğimiz İDARE HUKUKU ‘nu ilgilendiren dava içeriklerini Rekabet Yasağı gereği açıklamıyoruz. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız hukuk büromuz ile iletişime geçebilirler.