İhtiyari Arabuluculuk – Ankara : İhtiyari Arabulucuya başvuru yapan taraflar, aralarındaki uyuşmazlığın çözümü için dava açmadan önce arabulucuya başvurmayı tercih etmekte olup, aralarındaki uyuşmazlık ise ihtiyari arabuluculuk ile çözümlenmektedir.

Ankara Legal Arabuluculuk & Hukuk Ofisi olarak gerek şirketlere, gerek şahıslara başta ticaret hukuku uyuşmazlıkları ve iş hukuku alanı olmak üzere tüketici hukukunda da ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermekteyiz. Şehir dışından gelen arabuluculuk hizmeti talepleri hakkında da gerekli bilgilendirmeler yapılarak tarafımızca yardımcı olunmaktadır.

Özellikle toplu işten çıkarma veya toplu halde işten çıkma durumlarında ihtiyari arabuluculuk hizmeti almak isteyen işveren ve işçilere ihtiyari Arabuluculuk anlamında hizmet sunan arabuluculuk ofisimiz, Arabuluculuğun hüküm ve sonuçları ile Arabuluculuğun faydalarını taraflara anlatarak, işçi-işveren ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıklar ile ticari uyuşmazlıklar ve tüketici alanından kaynaklanan uyuşmazlıkları ihtiyari arabuluculuk yolu ile çözmekteyiz.

Bilindiği gibi Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri tüm özel hukuk uyuşmazlıkları, işleri ve davaları arabuluculuk ile çözüme kavuşturulabilir (Arabuluculuk Kanunu md.1/2).

İstisnalar dışında birçok konuda arabuluculuk mümkün olduğundan uyuşmazlık konusu olan veya dava açmayı düşündüğünüz, size karşı dava açılabilecek, karşı tarafla sorunu çözmek için bir araya gelmek ve dava açılmadan veya dava açıldığı halde ortak çözümü denemek istediğiniz her konuyu arabulucularımıza sorarak taraflar arasındaki uyuşmazlığın Arabuluculuk faaliyetine elverişli olup olmadığı hususunda bilgi alabilirsiniz. 

Örnek verecek olursak iş hukukunda kıdem tazminatı , ihbar tazminatı (zorunlu arabuluculuk), iş kazası ( ihtiyari arabuluculuk) arabuluculuk konusu olabilirken, Sosyal Güvenlik Kurumunu ilgilendiren hizmet tespiti davasının konusu olan uyuşmazlıklar arabuluculuk yoluyla çözülemez. Zira hizmet tespiti davası kişinin üzerinde tasarruf edemeyeceği sosyal güvenlik haklarının yanı sıra kamu idaresinin bazı haklarını (prim alma vs.) da etkileyen bir dava türüdür.

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri ve arabuluculuk için uygun dava ve işler aşağıda örneklendirme şeklinde belirtilmiştir:

-İş hukukundan kaynaklanan, kıdem tazminatı , ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti alacakları ; iş kazası nedeniyle maluliyet veya ölümden kaynaklanan maddi ve manevi tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı vb. her türlü tazminat talepleri,

-Boşanma mahkeme yolu ile gerçekleşmiş olmak kaydı ile boşanma davasının devamı niteliğinde boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat, edinilmiş mallar ile ilgili katılma alacağı ve katkı payı alacağı uyuşmazlıkları

-Farklı nedenlerle maddi ve manevi tazminat davasına konu olabilecek uyuşmazlıklar.

Ticaret hukuku ve sigorta hukukuna ilişkin her türlü iş ve dava konusu olan uyuşmazlıklar.

-Genel anlamda Miras Davaları, mirasta mal paylaşımı, mirastan mal kaçırma nedeni ile açılan saklı pay nedeniyle tenkis davası, mirası bırakanın mirasçıya miras bırakmamak için yaptığı danışıklı işlemler ve bunlardan doğan hukuki uyuşmazlıklar.

-Gayrimenkul ile ilgili tapu iptal ve tescil, müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) ve haksız işgal tazminatı, ecrimisil davası, danışıklı tapu devirleri nedeniyle açılan davalar, vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeni ile doğan mağduriyetler, önalım Şufa davası , ortaklığın giderilmesi / izale-i şüyu davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlıklar.