Türk Ceza Kanunu 220. Maddesinde “Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır. ” suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçunu hüküm altına almıştır.

Tck 314’te TERÖR ÖRGÜTÜ SUÇ FİİLLERİ şu şekilde düzenlenmektedir:

Aynı zamanda Terörle Mücadele Kanunu gereği bu suçu işleyen kişilere verilecek ceza ise 1/2 oranında artırılmaktadır.

İşin ciddiyeti ve önemi dikkate alındığında somut olayların çözümü mutlaka bir ceza-avukatı yardımı ile yapılmalıdır.

Silâhlı örgüt

        Madde 314- (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır.

Koruduğu hukuki değer

Devlete karşı işlenen devletin güvenliğini ciddi derecede tehlike altına atan çok önemli suçların işlenmesini engellemektir.

Aslında 314. Madde 220. Madde ile değerlendirildiğinde bir özel hüküm şeklindedir. Zaten 220. Maddenin tamamlayıcı işlevi açıkça belirtilmiştir.

Devlet mekanizması kendi işleyişini, oluşturmuş olduğu anayasal sistemin bozulmasının veya bozulmak için bazı çalışmalar yapılmasının önüne geçmek amacı ile silahlı örgüt kurulmasını, yönetilmesini ve bu örgüte üye olunmasını zararın ağırlığını göz önünde bulundurarak özel hükümlerle cezalandırmayı tercih etmiştir.

Fail

Suçun faili herkes olabilir. Herhangi bir özel şart suçun faili olmak için bulunmamaktadır.

Suç yurt içinde işlenebileceği gibi yurt dışında da işlenebilir.

Maddi Unsur

Suçun maddi unsuru silahlı örgüt kurma veya bu örgütte yöneticilik, kumanda, özel bir görev üstlenme veya örgüte üye olma veya girmedir.

Aralarında en azından bazılarının silahlı olduğu, daha sonra kanunda belirtilen suçları işlemek üzere anlaşmaya vardıkları kişilerden oluşur. Anlaşma yapıldığı andan itibaren silahlı örgüt mevcuttur.Çok sayıda kimsenin belirli bir disiplin ve hiyerarşi içinde yer alması bu suçun oluşması için gerekli olan bir unsurdur.

Yargıtay Silahlı örgüt suçunda kişilerin silahlarının ruhsatsız olması durumunda, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ceza verilmemesi yönünde kararlar vermiştir.

Örgüt kurmak, kurmanın gerçekleşmesi için gerekli bütün eylemlerin yapılması anlamını taşır. Örgütün gerçekleşmesi için adam toplamak, işbölümü yapmak, silah ve cephane toplamak gibi.

Örgüt üyeliği, Örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine girmeyi ifade etmektedir. Örgüte üye olmak kişinin rızasıyla örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmasıdır. Örgütle organik bağ kurup faaliyetlerine katılmalıdır. Organik bağ, canlı, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik konumunu tespit eden bağ olup, üyeliğin en önemli unsurudur. Sadece örgüte sempati duymak bu suçu oluşturmaz. – Yargıtay 9. Ceza Dairesinin yerleşik uygulamasında; silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. …”

Kurulan örgütün suç sayılabilmesi için örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı, araç ve gereçler bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu suçun oluşabilmesi için oluşturulmuş bir örgütün varlığı gereklidir. Yargıtay 8. Ceza Dairesi 03.07.1986 Tarihli kararında, örgüt suçunun yasal unsurlarını, a. Sürekli olması b. Düzenli ve planlı ortaklık bulunması c. Yönetim ve hiyerarşik bir yapının bulunması d. eylemsellik e. Önceden anlaşma f. Üyeler arasında iş bölümü tesis etmek g. Belirlenmemiş sayıda suç işleme amacı etrafında birleşme, h. Üyeler arasında dayanışma bulunması ve ı. Disiplin içinde hareket etme olarak saymıştır.

Örgüt sayısı konusunda bu maddede bir sayı yoktur. Ancak Türkiye’nin de taraf olduğu Palermo Sözleşmesinde silahlı örgütten bahsedebilmek için en az 3 kişinin olması gerekmektedir der. Zaten tck 220. Madde de üye sayısı en az üç kişi olmalıdır demektedir.

Silahlı örgütten söz etmek için tüm örgüt üyelerinin silahlı olması gerekmez.Çoğunluğunu silahlı olması yada Silah kullanma gücü olması yeterlidir.

Örgüt kurma sırasında bazı suçlar işlenmişse bu suçlardan ayrıca ceza alınır.

Yargıtay 1991 tarihli kararında, örgüte eleman kazandırmak, üst yöneticilere rapor göndermek,kuryelik yapmak olan sanığın bu eylemlerini örgüt üyeliği için yeterli saymıştır.

Yargıtay kararlarıyla da sabit olduğu şekliyle, söz konusu suç bir tehlike suçudur.

Manevi Unsur

Silahlı örgüt suçu, bilerek ve isteyerek işlenebilen bir suçtur. Kişi bilerek ve isteyerek silahlı örgüt kurmalı, yöneticiliğini üstlenmeli veya katılmalıdır. kişiler açısından bir değerlendirmeye gidildiğinde, öncelikle örgüt üyesi olma isnadıyla karşı karşıya olan bir kişinin, bu örgütün amacını bilerek hareket etmesi ve süreklilik arz eden eylemsellik içinde bulunması gerekmektedir.

Ayrıca bilerek ve isteyerek yapmanın yanında, devlete karşı suç işleme dürtüsü ile de hareket etmesi gerekmektedir.

Etkin Pişmanlık :

314/3 uyarınca 221. Madde hükümleri uygulanır.

221.madde şu şekildedir:

Etkin pişmanlık

        Madde 221- (1) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticiler hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(3) Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(4) Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi halinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim yapılır.(1)

(5) Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur. Denetimli serbestlik tedbirinin süresi üç yıla kadar uzatılabilir.

(6) (Ek: 6/12/2006 – 5560/8 md.) Kişi hakkında, bu maddedeki etkin pişmanlık hükümleri birden fazla uygulanmaz.,

Yaptırım

Örgüt üyeliği ile örgüt kurmak veya yönetmek aynı şeyler değildir. Dolayısıyla kanun koyucu, örgüt kurucularına on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası öngörürken, üyelere beş yıldan on yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.