Ohal Komisyon Kararına Karşı Davalar

Ohal Komisyonu bilindiği üzere KHK EKLİ LİSTE ile ihraç olan , özlük hakları alınan kişilerin başvuru işlemlerini incelemektedir.

OHAL Komisyonunun görevleri 685 sy KHK md.2 de şu şekilde belirtilmiştir :

Komisyonun görevleri

MADDE 2 – (1) Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir.

a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi.

b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.

c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması.

ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması.

(2) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler de Komisyonun görev alanındadır.

(3) Bu maddede belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca başvuru yapılamaz.

————————————————————————————————————

Ohal Komisyon Red kararının ilgiliye tebliğini izleyen 60 gün içerisinde, ilgili kişi İDARE MAHKEMESİ ‘ne Ohal Komisyon Kararı’ nın İptali talepli dava açabilirler. Bu konuda mutlaka bir avukat yardımından yararlanılmasını önemle tavsiye ederiz.