Ohal Komisyon Başvurusu

OhalkomisyonBaşvuru

KHK İHRAÇ, MESLEKTEN ÇIKARMA, AÇIĞA ALINMA , ARAŞTIRMA MERKEZİNE ATAMA İŞLEMLERİ
OHAL Komisyonu Başvurusu ve Başvuru Süreci

Ohal komisyon başvurusu avukat,khk ihraç avukat, khk ihraç dava,idare

KHK ile ihraç edilenlerin yapabileceği başvurulara dair kurulan OHAL Komisyonu Başvuru işlemleri 23 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak. Kamudan ihraç olan memur, asker ve polislerin ağırlıklı olarak başvuracağını öngörmekteyiz. Bu süreçte Olağan Üstü Hal Komisyonuna başvurmak isteyen ve herhangi bir terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını açıkça ortaya koyan kişilerin başvuruları son derece önemlidir.

 • AÇIĞA ALINAN ve HAKKINDA HENÜZ OLUMLU/OLUMSUZ KARAR VERİLMEYEN KİŞİLER OHAL KOMİSYONUNA BAŞVURU YAPAMAZ !
 • YİNE SADECE ÇALIŞTIĞI KURUM TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN; ancak KHK da YER ALMAYAN KİŞİ LER DE OHAL KOMİSYONUNA BAŞVURU YAPAMAZ !

Bu iki kategorideki kişiler ihraç tarihinin kendilerine tefhim veya tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde DOĞRUDAN idare mahkemelerinde dava açacaklardır ( Dava açarken Yetkili Mahkemeye dikkat edilmesi gerekmekte olup bu tür işlemlerde bir avukatın hukuki hizmetinden mutlaka yardım alınmalıdır )

 • Komisyon sadece KHK ile ihraç edilenlerin incelemelerini yapmaktadır.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususların başında süre yer almaktadır. OHAL komisyonu faaliyete başladığı tarihten itibaren 60 günlük başvuru süresi vardır. Bu 60 gün içerisinde başvuruların tamamlanması gerekmektedir. Eğer komisyon kurulduktan sonra yeni bir Kanun Hükmünde Kararname çıkar ve yeni ihraçlar gerçekleşir ise yine 60 günlük süre bu kişiler için yeniden başlamış olacaktır. OHAL komisyonuna yapılacak başvuruları sizin adınıza en iyi avukat yürütebilecektir. OHAL komisyonlarına başvuru aşamasında dilekçelerinizi en iyi şekilde ve en iyi durumda hazırlanmasına önem gösterilmelidir. ( Ohal komisyon başvurusu avukat,khk ihraç avukat, khk ihraç dava,idare )

Olağanüstü Hal Komisyonu (Ohal komisyon başvurusu avukat,khk ihraç avukat, khk ihraç dava,idare)

kurulmadan önce dava açanların dava süreçleri komisyona başvuru için engel olmamakla beraber başvuru bekletilebilir. Bu süreçte her kişinin başvuru süresi ve başvuru durum ve dilekçesi farklılık göstereceğinden dosyalar tarafımıza ulaştığında net bilgi verilebilecektir.

Diğer yandan komisyona yapılacak başvurular KHK yayımlanma tarihine göre incelenecektir. İlk çıkan KHK dan son çıkan KHK’ya göre incelenmeye başlanacaktır. İnceleme sonunda çıkacak karar olumsuz olur ise HSK ’nın (Hakimler Savcılar Kurulu’nun) belirleyeceği Ankara İdare Mahkemelerinde iptal talepli idari dava açılabilecektir. Bu yanıyla idarenin işlemine karşı iptal yoluna başvurulabilmesi son derece önemli bir durumdur. Yargı denetimi altına alınan komisyon kararlarına karşı iptal davası yolu hukuk güvenliğini sağlayacaktır.

Başvurular valilikler aracılığıyla yapılacaktır.

Her ne kadar internetten başvuru yapılacağı açıklansa da internet başvurularını yine tekrar valiliklere ıslak imzalı olarak vermek gerekmektedir.  Bu aşamada OHAL Başvurusu yapacakların mutlaka profesyonel bir destek alarak avukat ile başvuru yapılmasının önem taşıdığını bilmenizi isteriz.

Ankara ilinde olan kişiler ise OHAL KOMİSYONU ‘ nun web sitesinden doldurdukları başvuruları çıktısını alıp OHAL KOMİSYON Başvurularının alındığı Merkeze ( Ulus / Ankara ) bırakmaları gerekmektedir.

Kişiler şahsen başvuru yapacakları gibi bir avukata vekalet vererek de bu işlemleri başlatabilirler..

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KURULMASIHAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/685

Olağanüstü hal kapsamında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Komisyonunun oluşumu

MADDE 1 – (1) Anayasanın 120 nci maddesi kapsamında ilan edilen ve 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla onaylanan olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur.

(2) Komisyon, yedi üyeden oluşur. Üyelerin üçü kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından, bir üye Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan hâkim ve savcılar arasından Adalet Bakanınca, bir üye mülki idare amirleri sınıfına mensup personel arasından İçişleri Bakanınca, birer üye Yargıtayda ve Danıştayda görev yapan tetkik hâkimleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir. Komisyon, kendi üyeleri arasından yapacağı seçimle bir başkan ve bir başkanvekili seçer.

(3) Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz.

Komisyonun görevleri

MADDE 2 – (1) Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir.

a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi.

b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.

c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması.

ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması.

(2) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler de Komisyonun görev alanındadır.

(3) Bu maddede belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca başvuru yapılamaz.

Komisyonun görev süresi

MADDE 3 – (1) Komisyon, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle görev yapar. Bakanlar Kurulu, gerek görmesi halinde bu süreyi bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilir.

(2) Komisyonun ilk seçilen üyeleri, iki yıllık sürenin sonuna kadar görev yapar. Sürenin uzatılmasına karar verilmesi halinde 1 inci maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre yeni üyeler belirlenir. Daha önce görev yapan üyeler de yeniden görev alabilir.

Üyelerin güvenceleri ve hakları

MADDE 4 – (1) Üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak üyenin;

a) Komisyon tarafından kabul edilebilir mazereti olmaksızın bir takvim yılı içinde toplam beş Komisyon toplantısına katılmaması,

b) Ağır hastalık veya engellilik nedeniyle iş göremeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi,

c) Görevi ile ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı hakkında verilen mahkûmiyet kararının kesinleşmesi,

ç) Geçici iş göremezlik halinin üç aydan fazla sürmesi,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302 nci, 309 uncu, 310 uncu, 311 inci, 312 nci, 313 üncü, 314 üncü ve 315 inci maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma başlatılması,

e) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle hakkında Başbakanlıkça idari soruşturma başlatılması veya soruşturma izni verilmesi,

hallerinin tespit edilmesi üzerine Komisyon tarafından üyeliğine son verilir. Ölüm, istifa veya herhangi bir diğer nedenle boşalan üyelikler için en geç iki ay içinde 1 inci maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre yeni üyeler belirlenir.

(2) Üyeler, mali ve sosyal haklarını kurumlarından almaya devam ederler. Üyelere, kurumlarınca mali haklar kapsamında bir ayda yapılan toplam ödeme tutarı ile (142.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar arasındaki fark, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve görev yaptıkları süreyle orantılı olmak üzere Başbakanlıkça ayrıca her ay ilave ücret olarak ödenir.

(3) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca Komisyon üyeleri için soruşturma yapılması Başbakan veya görevlendireceği bakanın iznine tabidir. Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesine ilişkin kararlara karşı itirazlar Danıştay tarafından karara bağlanır.

Bilgi ve belge talep etme yetkisi

MADDE 5 – (1) Komisyon, görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep edebilir.

(2) Soruşturmanın gizliliğine ve Devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri, Komisyonun görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin Komisyona göndermek veya yerinde incelenmesine imkân sağlamak zorundadır.

Gizlilik      

MADDE 6 – (1) Üyeler ve Komisyon çalışmalarında görevlendirilenler, görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri, kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Başvurularda usul ve süre ( Ohal komisyon başvurusu avukat,khk ihraç avukat, khk ihraç dava,idare )

MADDE 7 – (1) Komisyona başvurular valilikler aracılığıyla yapılır. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvurabilir. Başvuru tarihi, valiliklere veya ilgili kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir. Valilikler ve ilgili kurumlar kendilerine yapılan başvuruları gecikmeksizin Komisyona iletir. Mükerrer başvurular işleme alınmaz.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan başvurular hakkında 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(3) Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılmayan başvurular işleme alınmaz.

Ön inceleme

MADDE 8 – (1) Komisyona yapılan başvurular, aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonucunda süresi içinde yapılmadığı, başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunmadığı, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girmediği veya diğer şekil şartlarını taşımadığı tespit edilen başvurular reddedilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Komisyon tarafından belirlenir.

İnceleme ve karar

MADDE 9 – (1) Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yapar. Komisyon, inceleme sonucunda başvurunun reddine veya kabulüne karar verebilir.

Kararların uygulanması

MADDE 10 – (1) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu şekilde bildirilen personelin atama teklifleri; statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda görevlendirilmeleri mümkün olmayanlar hariç olmak üzere daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara Devlet Personel Başkanlığı tarafından ikamet ettikleri il dikkate alınarak onbeş gün içinde yapılır. Bu fıkra kapsamında kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerden, yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, yöneticilik görevinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır. Bu kapsamda yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar; atama teklifi gerçekleştirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. İhdas, tahsis ve vize edilmiş sayılan kadro ve pozisyonlar 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.

(2) Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Yargı denetimi

MADDE 11 – (1) Komisyon kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilir.

(2) 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilenler, kararın kesinleşmesinden itibaren altmış gün içinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştaya dava açabilir.

Sekretarya

MADDE 12  (1) Komisyonun sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir. Bu hizmetler için yeteri kadar personel Komisyona tahsis edilir.

(2) Komisyon çalışmaları kapsamında sekretaryada görevlendirilenlere her ay (11.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek kaydıyla Başbakanlıkça ilave ücret ödenir. İlave ücret ödemesi damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İlave ücret ödemesi; görevlendirilen personelin sınıfı, kadro unvanı, atanma biçimi, yapmış olduğu görevin önem ve güçlüğü ve çalışma süresi gibi kriterler dikkate alınmak suretiyle Komisyon Başkanı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bu personele ayrıca herhangi bir ad altında fazla mesai ücreti ödenmez.

Usul ve esaslar

MADDE 13 – (1) Başvurulara ve Komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Komisyonun teklifi üzerine Başbakanlık tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Komisyonun ilk üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren bir ay içinde seçilir.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarih, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren altı ayı geçmemek üzere Başbakanlık tarafından ilan edilir.

(3) Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurmuş veya dava açmış olanlar için de 7 nci maddedeki usul ve süreler uygulanır.

(4) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihten önce 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6749 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilenler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren altmış gün içinde 11 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere göre dava açabilir. Bu kapsamda idare mahkemelerinde derdest olan davalar Danıştaya gönderilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihten önce açılmış olup da karar verilen dosyalarda da bu fıkra hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ÖZET OLARAK :

⇒ Olağanüstü hal; Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulununun tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım ile şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle yurdun bir bölümü veya tamamında 6 ayı geçmemek şartıyla kamu düzenini yeniden tesis etmek için ilan edilen olağanüstü yönetim usullerinden biridir.


 • Olağanüstü Hal İlan Edilmesinin anayasal dayanağı 

⇒ Olağanüstü Hal Anayasanın 119, 120 ve 121. maddelerinde düzenlenmiştir. İlgili maddeler şu şekildedir:

 1. Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilânı

MADDE 119. – Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

 1. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilânı

MADDE 120. – Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL Anayasanın 120. maddesine dayanılarak yani şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebebiyle ilan edilmiştir.


 • Olağanüstü Hal nasıl yürürlüğe girer?

⇒ Anayasanın 121. maddesine göre; “Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilânına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir”.


 • Olağanüstü Hal (OHAL) ilanına karşı yargı yoluna gidilebilir mi?

⇒ Olağanüstü hal ilan kararı idari bir işlem olduğu için yargısal denetime tabidir. Ancak OHAL kararı yürürlüğe girdikten sonra aynı gün TBMM onayına sunulur. TBMM’nin söz konusu kararı onaylaması veya reddetmesi parlamento kararı şeklinde olacağından ve parlamento kararlarının kural olarak denetimi mümkün olmadığından OHAL kararının denetimi de mümkün olmayacak gibi görünmektedir. Bu durum hakkında ileride verilecek yargı kararları emsal niteliğinde olacaktır.


 • OHAL kararıyla temel hak ve hürriyetler nasıl etkilenir?

⇒ OHAL kararı ile temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. Anayasanın 15. maddesi uyarınca temel hak ve hürriyetler, olağanüstü hallerde milletlerarası yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde kısmen veya tamamen durdurulabilir. Ancak çekirdek alana yani kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi bütünlüğüne dokunulamaz, kimse din vicdan düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, suç ve cezalar geçmişe yürütülemez, suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Bu ölçüler dâhilinde temel hak ve hürriyetler kanuna gerek kalmadan sınırlanabilir. Ancak tüm bu sınırlandırmalar Türkiye Cumhuriyeti ‘ nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun olmalıdır. Yani başka bir deyişle ancak AHİS md.15/2 ye uygun kısıtlamalar hukuki olur diyebiliriz. Komisyon,başvuru,avukat,Ankara,Türkiye ;


 • Olağanüstü Hal Nasıl Uygulanır?

⇒ 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL kararı tüm yurtta ilan edilmiştir. 2935 sayılı OHAL kanunun 14. maddesi gereği OHALin uygulanması koordine ve işbirliği Başbakanlıkça sağlanmak suretiyle bölge valilerine ait olacaktır. Olağanüstü hal makamlarının bütün eylem ve işlemlerine karşı iptal davası açılabilir ve yürütmeyi durdurma istenebilir.


 • OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi nedir?

⇒ Bakanlar Kurulu tarafından olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi çıkarılabilir. Olağanüstü hal KHK lerinde konu sınırlaması yoktur. Diğer bir ifadeyle OHAL KHK’sı ile herhangi bir temel hak ve hürriyet sınırlanabilir. Ancak anayasada bunun sınırları vardır. Buna göre KHK olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda çıkarılmalıdır ve yukarıda bahsedilen çekirdek alana dokunulmamalıdır. Olağanüstü hal KHK lere karşı herhangi bir yargısal denetime gidilemez. Ancak TBMM’nin onayı sonrasında denetime gidilebilir. Eğer TBMM onaylarsa kanuna dönüşen KHK anayasa mahkemesi tarafından denetlenebilir. Belirtmek gerekir ki ismi olağanüstü hal KHK olsa bile anayasa mahkemesi gerçekten olağanüstü hal KHK incelemesi yapmakta ve eğer ortada bir olağanüstü hal KHK düzenlenmesini gerektirecek sebeplerin olmadığına kanaat getirirse dönüştürme kuramı gereği bunları olağan dönem KHK olarak kabul edip denetleyebilmektedir.